Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
35/2011/TT-BKHCN 16/12/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ

  
 Thông tư
05/2010/TT-BKHCN 02/07/2010 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software