Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Quyết định
1908/QĐ-BTTTT 17/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và dử dụng tài nguyên Internet

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software