Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
16/2011/TT-BTNMT 20/05/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

  
 Thông tư
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Thông tư
17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software