Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư Liên tịch
05/2007/TTLT-BTP-B... 21/05/2007 Bộ Tư pháp; Bộ Xây ...
Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software