Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị quyết
48/2007/NQ-CP 30/08/2007 Chính phủ
Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

  
 Nghị quyết
23/2006/NQ-CP 07/09/2006 Chính phủ
Về việc một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ

  
 Quyết định
189/1998/QĐ-TTg 28/09/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bán biệt thự tại thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
188/1998/QĐ-TTg 28/09/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

  
 Nghị định
21/CP 16/04/1996 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software