Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
01/2009/TT-BXD 25/02/2009 Bộ Xây dựng
Về việc quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở

  
 Thông tư
05/2006/TT-BXD 01/11/2006 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Thông tư
13/2005/TT-BXD 05/08/2005 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software