Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  
 Quyết định
49/2007/QĐ-TTg 11/04/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software