Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software