Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software