Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
81/2001/NĐ-CP 05/11/2001 Chính phủ
Về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

  
 Nghị định
71/2001/NĐ-CP 05/10/2001 Chính phủ
Về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  
 Nghị định
60/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software