Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
01/CP 04/01/1995 Chính phủ
Về ban hành bản quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software