Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software