Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
115/2000/TT-BTC 11/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software