Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
38/2000/NĐ-CP 23/08/2000 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software