Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
17/1998/NĐ-CP 21/03/1998 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

  
 Quyết định
302/TTg 13/05/1996 Thủ tướng Chính phủ
Về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994

  
 Nghị định
87/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quy định khung giá các loại đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software