Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
1842/2001/TT-TCĐC 01/11/2001 Tổng cục địa chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software