Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
68/2001/NĐ-CP 01/10/2001 Chính phủ
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

  
 Nghị định
04/2000/NĐ-CP 11/02/2000 Chính phủ
Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  
 Nghị định
163/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

  
 Nghị định
85/1999/NĐ-CP 28/08/1999 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

  
 Nghị định
17/1999/NĐ-CP 29/03/1999 Chính phủ
Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

  
 Nghị định
09/CP 12/02/1996 Chính phủ
Về Chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  
 Nghị định
11/CP 24/01/1995 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  
 Nghị định
88/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng đất đô thị

  
 Nghị định
64/CP 27/09/1993 Chính phủ
Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software