Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software