Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
49/2013/TT-BTNMT 26/12/2013 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hoá đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  
 Thông tư
15/2012/TT-BTNMT 26/11/2012 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

  
 Thông tư
28/2010/TT-BTNMT 18/11/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software