Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
10/2010/TT-BXD 11/08/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

  
 Thông tư
19/2008/TT-BXD 20/11/2008 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

  
 Thông tư
07/2008/TT-BXD 07/04/2008 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  
 Quyết định
03/2008/QĐ-BXD 31/03/2008 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng

  
 Quyết định
21/2005/QĐ-BXD 22/07/2005 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software