Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
07/2014/TT-BXD 20/05/2014 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  
 Thông tư
03/2014/TT-BXD 20/02/2014 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Thông tư
16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Thông tư
38/2009/TT-BXD 08/12/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

  
 Quyết định
17/2006/QĐ-BXD 07/06/2006 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

  
 Quyết định
29/2001/QĐ-BXD 19/11/2001 Bộ Xây dựng
Về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software