Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư Liên tịch
30/2005/TTLT/BTC-B... 18/04/2005 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software