Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ Xây dựng
Về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động Xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

  
 Thông tư
05/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  
 Thông tư
25/2009/TT-BXD 29/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  
 Thông tư
22/2009/TT-BXD 06/07/2009 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

  
 Thông tư
12/2009/TT-BXD 24/06/2009 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software