Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
01/2015/TT-BXD 20/03/2015 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software