Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
02/2011/TT-BXD 22/02/2011 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

  
 Thông tư
04/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  
 Thông tư
06/2010/TT-BXD 26/05/2010 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software