Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
05/2014/TT-BXD 09/05/2014 Bộ Xây dựng
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 17 của quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  
 Quyết định
08/2008/QĐ-BXD 28/05/2008 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software