Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Chính phủ
Về việc cấp giấy phép xây dựng

  
 Quyết định
03/2012/QĐ-TTg 16/01/2012 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

  
 Nghị định
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
71/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Chính phủ
Về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

  
 Quyết định
39/2005/QĐ-TTg 28/02/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

  
 Quyết định
87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software