Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị quyết
19/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software