Pháp điển Net - Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
22/2007/QĐ-BTNMT 17/12/2007 Bộ Tài nguyên Môi ...
Về việc ban hành Quy định thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  
 Quyết định
23/2007/QĐ-BTNMT 17/12/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
08/2007/TT-BTNMT 02/08/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software