Pháp điển Net - 2006
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
141/2006/QĐ-UBND 11/08/2006 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006

  
 Quyết định
05/2006/QĐ-UBND 03/01/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software