Pháp điển Net - 2006
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
749TS/QĐ 09/11/1994 Bộ Thủy sản
Về việc ban hành Quy định về cờ hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software