Pháp điển Net - 2001
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
91/2000/QĐ-UB 31/10/2000 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trên địa bàn Thành phố

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software