Pháp điển Net - Cấp hiệu lực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
28/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software