Pháp điển Net - Cấp hiệu lực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
30/2008/QĐ-NHNN 16/10/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
1096/2004/QĐ-NHNN 06/09/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software