Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
21/2011/TT-NHNN 30/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
27/2007/QĐ-NHNN 21/06/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
60/2006/QĐ-NHNN 27/12/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trị

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software