Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
69/2007/NĐ-CP 20/04/2007 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software