Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
28/2008/QĐ-NHNN 10/10/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software