Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
64/2001/NĐ-CP 20/09/2001 Chính phủ
Về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software