Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
15/2006/QĐ-NHNN 13/04/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
326/2004/QĐ-NHNN 01/04/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành quy chế tiêu huỷ tiền

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software