Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
60/2004/QĐ-BTC 15/07/2004 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software