Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Chính phủ
Về việc thanh toán bằng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software