Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
30/2012/TT-NHNN 07/11/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software