Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
108/2004/TT-BTC 16/11/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 "Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT-BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam"

  
 Thông tư
37/2004/TT/BTC 26/04/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
117/2003/TT/BTC 08/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
29/2002/TT-BTC 26/03/2002 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
111/1999/TT/BTC 17/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software