Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
195/2013/TT-BTC 18/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software