Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
208/QĐ-NH7 12/06/1998 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi điểm a mục 2 phần II tại Thông tư số 07/NH-TT ngày 29/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/CP ngày 24/09/1993 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Chỉ thị
03/CT-NH7 03/04/1997 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Thông tư
01/TT-NH7 24/01/1996 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  
 Quyết định
149/QĐ-NH7 06/07/1994 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế nhập vàng ủy thác

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software