Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
88/1998/NĐ-CP 02/11/1998 Chính phủ
Về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software