Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
43/2010/TT-BTC 25/03/2010 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  
 Quyết định
87/2007/QĐ-BTC 22/10/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software