Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
1092/2002/QĐ-NHNN 08/10/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  
 Quyết định
226/2002/QĐ-NHNN 26/03/2002 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software