Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Quyết định
53/2013/QĐ-TTg 13/09/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software