Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị sửa đổi bổ sung:  

 Nghị định
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software